กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

มิชลินรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ สำหรับยางรถยนต์นั่ง ยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพมิชลิน โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติและได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของมิชลินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพในกรณีดังต่อไปนี้

รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน

*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต

**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ และข้อควรระวัง ในการใช้งานยางมิชลินได้จากผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 0-2793-6900

หมายเหตุ:

(ก) การรับประกันข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถ้วนและส่งมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ซื้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ในข้างต้น

(ข) “วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับรถยนต์ใหม่ หรือวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยางดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายยางดังกล่าว ให้นับอายุของการรับประกันข้างต้นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว

(ค) ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ท่านติดต่อผู้แทนจำหน่ายยางเส้นดังกล่าวโดยทันที

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากลักษณะการใช้งาน เช่น การถูกบาดตำหรือการกระแทกอย่างรุนแรง ไม่ว่ายางดังกล่าวจะสามารถทำการปะซ่อมได้หรือไม่ก็ตาม

2. ความเสียหายจากการประกอบใส่ยางที่ไม่ถูกต้อง ขนาดของยางและกระทะล้อไม่สมดุลกัน หรือยางที่ได้รับการปะซ่อมไม่ถูกวิธี

3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อัตราลมยางที่ไม่เหมาะสม หรือยางที่มิได้ทำการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

4. ยางที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบของรถยนต์ เช่น ความผิดปกติของศูนย์ล้อ ซึ่งจะส่งผลให้ยางเกิดการสึกที่ไม่สม่ำเสมอ หรือสึกเร็วกว่าที่ควร

5. ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกล่าวติดตั้ง หรือใช้กับวาล์วกระทะล้อ หรือล้อที่ไม่เหมาะสมตามประเภทของยาง

6. ความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินกว่าอัตราที่กำหนด หรือใช้ความเร็วเกินพิกัดที่ระบุไว้บนแก้มยาง หรือ ตามคำแนะนำสำหรับรถประเภทนั้นๆ

7. ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่

8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไม่ถูกต้อง

9. ยางที่ไม่ได้ใช้งานตามคำแนะนำทางเทคนิคของมิชลิน

10. ยางที่เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือมีการปรับเปลี่ยน/แต่งช่วงล่างของรถยนต์

11. ยางที่ซื้อมาจากร้านที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน หรือซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากมิชลิน

12. ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศ หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างยางกับชั้นบรรยากาศเงื่อนไขและข้อยกเว้น

• การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

• เมื่อท่านประสงค์ที่จะขอรับการชดเชยจากมิชลินภายใต้

การรับประกันนี้ ให้ท่านนำยางเส้นที่ได้รับความเสียหายไปส่งให้กับผู้แทนจำหน่ายของมิชลินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินการซื้อขายยางเส้นดังกล่าวและคู่มือการรับประกัน เพื่อให้มิชลินทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายว่าอยู่ภายใต้การรับประกันฉบับนี้หรือไม่ โดยมิชลินจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายของยางเส้นดังกล่าวก่อนที่จะทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลของการตรวจสอบ ดังกล่าวเป็นที่สุด

• มิชลินจะรับผิดชอบความเสียหายภายใต้การรับประกันนี้โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนยางรุ่นเดียวกันให้ใหม่ หรือชดเชยมูลค่ายางตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู่ (รวมเรียกว่า “การชดเชย”) ตามแต่ดุลพินิจของมิชลิน โดยการชดเชยนี้ไม่รวมถึง ค่าบริการต่างๆ รวมถึง ค่าประกอบใส่ ค่าแรง ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้

• ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏว่าสาเหตุของความเสียหาย ไม่ได้เป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิตวัสดุส่วนประกอบของยาง มิชลินขอสงวนสิทธิในการ คืนเงิน หรือ การชดเชย

• การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจอัคคีภัย โจรกรรม หรือยางที่ใช้ในการแข่งขันรถยนต์ หรือยางที่มีการใช้

งานผิดไปจากวัตถุประสงค์ของยางนั้นๆ

• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงยางที่ได้มีการถอดออกจากรถยนต์ หรือยางที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นหลังจากที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

• การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรือรถยนต์ดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังบุคคลอื่น

 

 

หมายเหตุ:

(ก) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ซื้อยินยอมให้มิชลินทำการตรวจยางเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด

(ข) มิชลินถือว่ายางที่ท่านได้นำส่งให้กับผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน เพื่อทำการการตรวจสอบ เพื่อขอรับการชดเชยยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน โดยมิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยางดังกล่าวยังอยู่ในความดูแลของผู้แทนจำหน่าย เพื่อรอการตรวจสอบจากมิชลิน

(ค) เมื่อผู้แทนจำหน่ายของมิชลินได้ตกลงที่จะให้มีการชดเชยสำหรับยางดังกล่าวแล้ว มิชลินถือว่ายางดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของมิชลิน

(ง) ตัวแทน พนักงาน หรือผู้แทนจำหน่ายของมิชลินไม่มีอำนาจที่จะให้คำรับประกัน ให้สัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้

(จ) มิชลินขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือรับประกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ประการใด