กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน

การดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมิชลินประเทศไทย

ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ของมิชลิน ที่จะสร้าง “ การสัญจรอย่างยั่งยืน ” ให้เกิดแก่ประชาคมโลก มิชลินประเทศไทยจึงได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและยังมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า รวมถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งบนถนนและภายในสถานที่ทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชุมชนและพนักงานของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสังคมที่โดดเด่นมากมาย

โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับมิชลินได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2534โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3ส่วนกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง (Michelin Safe on the road : fill up with air)

เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มิชลินได้ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลรักษายาง และการเติมลมยางอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนออกเดินทาง

 

2. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย มิชลินสวมหมวกกันน็อคให้น้อง (Michelin safe on the road : Helmets for kids)

มิชลินมุ่งปลูกจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเมาไม่ขับ และตำรวจท้องที่ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานและมอเตอร์ไซด์

3. สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในพันธกิจหลักที่มิชลินยึดถือมาโดยตลอดคือ “การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม” เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดการยางใช้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินการ ที่ผ่านมามิชลินได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ

1. โครงการสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วจากมิชลิน

เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ในปีพ.ศ. 2544 มิชลินได้เริ่มนำยางรถยนต์ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอาทิ กระดานหกนั่ง, กระดานหกยืน, ชิงช้า, สะพานโซ่ และอุโมงค์ยาง เป็นต้น โดยหวังให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

2. โครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน

ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทสยามมิชลินได้ริเริ่มโครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับเยาวชนไทย ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการและความคิดในรูปแบบงานศิลปะ

3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วกับมิชลิน

มิชลิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯในการช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยแนวคิด “Reduce Reuse Recycle” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณยางที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้แล้วให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน(กิจกรรมภายในของพนักงาน)

ในปี พ.ศ. 2553 มิชลินได้ริเริ่มโครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน