social development background

มิชลินประเทศไทย

มิชลินประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ประกอบด้วยโรงงานผลิตยางรถยนต์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเส้นลวด 1 แห่ง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท ยางสยามพระประแดง จำกัด และ บริษัท มิชลิน รีเสิร์ท เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานรวมกว่า 6,700 คน

มิชลินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยี และโรงงานผลิตของมิชลินทั่วโลก ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของยางในคุณสมบัติหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัย การประหยัดน้ำมัน และอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับรถทุกประเภท เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่สูญเสียสมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งไป

ช่องทางการจัดจำหน่ายและเครือข่ายศูนย์บริการ

มิชลิน นำเสนอสินค้า และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยการบริการระดับคุณภาพอย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า เป็นความปราถนาสูงสุดของมิชลิน

ในต้นปี 2009 ศูนย์บริการครบวงจรไทร์พลัส (TYREPLUS) สำหรับรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ของมิชลิน ที่จะสร้าง “ การสัญจรอย่างยั่งยืน ” ให้เกิดแก่ประชาคมโลก มิชลินในประเทศไทยจึงได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และยังมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า รวมถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งบนถนน และภายในสถานที่ทำงานทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชุมชน และพนักงานของบริษัทฯ

มิชลิน ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมเพื่อการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

โครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน : ปี ค.ศ.1992

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับเยาวชนไทย ผ่านการสร้างสรรค์ด้วย

จิตนาการและความคิดในรูปแบบงานศิลปะ

โครงการสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วจากมิชลิน : ปี ค.ศ. 2001

มุ่งสร้างจิตสำนึกลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ (Reuse campaign) โดยในปี 2001 มิชลินได้เริ่มนำยางรถยนต์ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก อาทิ กระดานหกนั่ง, กระดานหกยืน, ชิงช้า, สะพานโซ่ และอุโมงค์ยาง เป็นต้น

โดยหวังให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา มิชลินได้มอบสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วให้กับโรงเรียน ชุมชน และสวนสาธารณะทั่วประเทศ รวมกว่า 350 ชุด

โครงการ ห้องเรียนมหัศจรรย์ “ลดใช้พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน” (Global Warming Learning Center) : ปี ค.ศ. 2008

มิชลิน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยกับห้องเรียนมหัศจรรย์รักษ์สิ่งแวดล้อม “ลดใช้พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน” ณ อาคารจักรวาล พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังแนวคิดการลดใช้พลังงาน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังวิกฤติอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ชุดนิทรรศการในห้องเรียนเพื่อการสัญจรที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1) วางแผนก่อนเดินทาง เพราะจะช่วยประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ 

2) ขณะขับรถ ต้องรู้ว่าขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 

3) ต้องหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ 

4) ไม่ควรบรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระเกินความจำเป็น เพราะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน

5) หมั่นตรวจสอบความดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยลดการใช้น้ำมันได้

โครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับมิชลิน Michelin Safe on the Road : ปี ค.ศ. 1992

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับยางมิชลินเริ่มต้นในปี 1992 โดยจัดอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ทั่วไป และฝึกภาคปฎิบัติให้กับ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยบริการตรวจเช็คลมยางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เช่น กรมตำรวจทางหลวง กรมขนส่งทางบก ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ต่อมาในปี 2006 มิชลินได้ริเริ่ม โครงการ Michelin Safe on the Road ขึ้น เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนน โดยมิชลิน ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

โครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนกิจกรรม ได้แก่ 

1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลรักษายาง การเติมลมยางอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยทีมงานมิชลิน

2.การให้บริการตรวจเช็คความดันลมยาง โดยหน่วยบริการ Michelin Safe on the Road ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ และร้านผู้แทนจำหน่ายยางมิชลิน และศูนย์บริการรถยนต์ไทร์พลัสที่เข้าร่วมโครงการ

มีเธอตลอดไป (Circle of Love)

ที่ผ่านมาเราทุกคนได้พยายามอย่างหนัก เพื่อที่จะช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณคุณหมอ บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และสายอาชีพต่างๆ ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ 

และที่จะขาดไปไม่ได้ คือ ขอบคุณพวกเราทุกคนที่อดทน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาต และร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

มิชลินขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้พวกเราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

และขอมอบเพลง "มีเธอตลอดไป" ที่เป็นตัวแทนความห่วงใยและคำสัญญาจากมิชลินว่า "ไม่ว่านานเท่าไหร่ จะทำให้เธอสุข และยิ้มได้ทุกวัน"

เพลงนี้ถูกเขียนขึ้นมาจากปรัชญาในการผลิตยางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากมิชลิน เพื่อให้ผู้ใช้ยางมิชลินและเพื่อนร่วมท้องถนน เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

มีความสุขและยิ้มได้ทุกวัน โดยไม่ต้องกังวลอะไร มั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ใช้ จนถึงวันเปลี่ยนยางรอบถัดไป

หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบเพลงนี้กันนะครับ .... มิชลิน

#ไม่ว่านานเท่าไหร่จะทำให้เธอสุขและยิ้มได้ทุกวัน

#มิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญ

#เวลาเปลี่ยนความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยน

#มีเธอตลอดไป

เพลง : มีเธอตลอดไป (Circle of Love)

ศิลปิน : Pod Thanachai x Ink Waruntorn x Fongbeer

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี

Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

Producer : ทีมโอ่งเก่ง

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์

ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

เรียบเรียง : ทีมโอ่งเก่ง

Mix & Mastering : ดนุภพ กมล

ตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกัน ก็รู้เลยว่าฉันถูกส่งมาเพื่อรักเธอ

ตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบเจอ ก็รู้เลยว่าเธอคือคนที่ใจฉันยอม

ตั้งแต่วันที่ได้มีเธอเข้ามา ขอบฟ้าที่มันแสนไกล เธอพาฉันไป

ตั้งแต่วันที่ได้มีเธอชิดใกล้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ใจฉันวุ่นวาย

หนึ่งชีวิตของฉัน ไม่ต้องการใครอีกแล้ว นอกจากเธอ

และชีวิตของฉัน ไม่ขอมากไปกว่านี้ แค่เพียงมีเธอ

อะไรที่เธออุ่นใจ ไม่ว่าจะนานเท่าไร บนทางที่มันแสนไกล

ให้สัญญาว่าจะทำให้เธอสุข และยิ้มได้ทุกวัน โดยไม่ต้องกังวลอะไร

ตั้งแต่มีเธอวันนั้น ทุกสิ่งที่มันหมุนไป ก็สั่งให้ใจยิ้มได้

ชีวิตมีเธอเป็นคำว่าความสุข อยากจะขอให้ทุกวัน ฉันได้มีเธอนั้น ดูแลตลอดไป

ตั้งแต่มีเธอวันนั้น ทุกสิ่งที่มันหมุนไป ก็สั่งให้ใจยิ้มได้

ชีวิตมีเธอเป็นคำว่าความสุข อยากจะขอให้ทุกวัน ฉันได้มีเธอนั้น ดูแลตลอดไป อยู่กับฉัน...ตลอดไป

 

 

 


คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+